Admissions

 Accepting Applications for 2021

Tuyển sinh

Victoria Kinderworld chính thức nhận hồ sơ tuyển sinh từ tháng 12.2020 với đầy đủ các lớp dành cho các nhóm tuổi :

 

18 - 24 tháng,  2 - 3 tuổi,  3 - 4 tuổi,  4 - 5 tuổi và  5 - 6 tuổi.

 

Thời điểm bắt đầu hoạt động chính thức của cơ sở Monarchy dự kiến là từ tháng 1 - 2021

For more information please contact

0236 391 2228

0905930002

info@victoriakinderworld.org

FAQ